Všeobecné soutěžní podmínky

Všeobecné soutěžní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované Pořadatel.

 

1.2 Vztahy mezi Pořadatelem a Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak konkrétní podmínky dané Soutěže.

 

 

 

2. Definice použitých pojmů

2.1 Soutěž organizuje společnost Pocketmedia s.r.o., se sídlem Jakubské náměstí 644/3, Brno IČ: 04541227, (dále jen „Pocketmedia“ nebo „Pořadatel“).

 

2.2 Soutěžícím je osoba, která se zapojila do Soutěže. Soutěžící zapojením do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

 

2.3 Výhercem Soutěže je Uživatel či Uživatelé, který/ří splnil/i podmínky dané určité Soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

 

2.4 Vyhlášení soutěže je oznámení o výsledku Soutěže uveřejněné Pořadatelem dle pravidla konkrétní Soutěže a řídí se podle těchto Soutěžních podmínek.

 

2.5 Za Začátek Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný při Vyhlášení soutěže jako datum začátku soutěže.

 

2.6 Za Konec Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný jako datum ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

 

2.7 Výhra je věc označená jako Výhra v konkrétní Soutěži.

 

 

 

3. Obecná pravidla

3.1 Soutěží pořádaných Pořadatelem se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

 

3.2 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která je starší 18 let.

 

3.3 Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí se Soutěžními podmínkami v plném rozsahu. Soutěže se účastnit nemohou osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

 

3.4 Soutěžící se do Soutěže může zapojit splněním podmínek určité vyhlášené Soutěže a tím se stává aktivním Soutěžícím.

 

3.5 Výhra je u jednotlivých soutěží předávána Pořadatelem nejpozději do 60 dnů od určení Výherce, a to buď osobním převzetím, elektronickou poštou (e-mailem), nebo poštou na kontaktní adresu, kterou uvede Výherce při komunikaci o sdělení Výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání Výhry Výherci.

 

3.6 Výhra účastníka Soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Pořadatele nebude možno doručit, propadá ve prospěch Pořadatele. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o Výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka Soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

 

3.7 Na Výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani požadovat jiné plnění.

 

3.8 Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 

 

 

4. Práva a povinnosti soutěžícího

4.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

 

4.2 Výherce je povinen zaslat Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

 

4.3 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 7 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

 

4.4 Způsob informování Vítěze o Výhře ze strany Pořadatele bude dle pravidla konkrétní Soutěže.

 

4.5 V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat do 7 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního Výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního Výherce, který na výzvu nereagoval.

 

4.6 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

 

 

 

5. Práva a povinnosti Pořadatele

5.1 Pořadatel má povinnost informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 14 pracovních dnů od ukončení Soutěže, a to telefonicky a / nebo prostřednictvím e-mailu, či jinak dle pravidel konkrétní Soutěže.

 

5.2 Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to buď osobním předáním Výherci v sídle Pořadatele nebo odesláním na poštovní adresu uvedenou Výhercem nebo odesláním elektronickou poštou e-mailem, na e-mailovou adresu Výherce, kterou uvedl v rámci soutěže.

 

5.3 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

 

5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž změnit, pozastavit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným a / nebo neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. Pokud nastane takováto situace, nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

 

 

6. Osobní údaje

6.1 Účastník soutěže dává svojí účastí souhlas Pořadateli Soutěže se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje společnosti Pocketmedia s.r.o. souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Pořadatel Soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat Pořadatele soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby Pořadatel soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti. V takovém případě však ztrácí nárok na Výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.

 

6.2 Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích, i reklamních sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících.

 

 

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnou legislativou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel svou účastí v soutěži potvrzuje, že byl s těmito podmínkami prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

 

7.2 Pořadatel má právo na případnou změnu a / nebo doplnění těchto Soutěžních podmínek a v takovémto případě oznámí Pořadatel změny upozorněním na svých webových stránkách.

 

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na svých internetových stránkách.

 

7.4 Soutěž organizuje společnost Pocketmedia s.r.o. z vlastní iniciativy.

 

7.5 Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 20. 5. 2024.